top of page

Polityka Prywatno艣ci

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporz膮dzenie) jest firma Grupa Oskar White Sp. z o. o. NIP: 7812041406; KRS: 0000996479; REGON: 523373510.

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNO艢CI 

Poni偶ej przedstawiono kluczowe zasady ochrony prywatno艣ci, jakie stosujemy

 1. Jako administrator danych osobowych przyk艂adamy du偶膮 wag臋 do ochrony prywatno艣ci i poufno艣ci danych osobowych przekazywanych przez U偶ytkowników bezpo艣rednio Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.

 2. Nasza firma oraz firmy z nami wspó艂pracuj膮ce z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 dobiera i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych. Pe艂en dost臋p do baz danych posiadaj膮 jedynie osoby nale偶ycie uprawnione przez Administratora.

 3. Gromadzimy tylko dane niezb臋dne dla za艂atwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane s膮 przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, jak równie偶 przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepisów prawa. Informacje przechowywane s膮 i przetwarzane przez nasz膮 firm臋 z zachowaniem odpowiednich 艣rodków bezpiecze艅stwa.

 5. Mo偶emy przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe zwyk艂e imi臋, nazwisko, adres, numer telefonu, email) na podstawie zawartej z Pa艅stwem umowy poniewa偶 s膮 one niezb臋dne w celu wywi膮zania si臋 z zawartej umowy sprzeda偶y lub te偶 艣wiadczenia dla Pa艅stwa us艂ug. Dodatkowo, przepisy prawa wymagaj膮 od nas przetwarzania Pa艅stwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 6. W przypadku zawarcia umowy celem przetwarzania Pa艅stwa Danych osobowych jest prawid艂owe wywi膮zanie si臋 z zawartej umowy sprzeda偶y lub 艣wiadczenia us艂ug.

 7. Pa艅stwa dane osobowe okre艣lone powy偶ej mog膮 by膰 równie偶 przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawid艂owego rozwi膮zywania  ewentualnych sporów dotycz膮cych 艣wiadczonych przez nas us艂ug oraz dochodzenia roszcze艅.

 8. Mo偶emy równie偶 przetwarza膰 Pa艅stwa dane na podstawie wyra偶onej przez Pa艅stwa zgody, jednak偶e wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska,  adresu email, SMS, wiadomo艣膰 w komunikatorach typu Messenger, Telegram, Whatsapp. Zgod臋 tak膮 wyra偶aj膮 Pa艅stwo poprzez przekazanie nam swoich danych za po艣rednictwem formularzy elektronicznych znajduj膮cych si臋 na naszej stronie internetowej. 

 9. Podkre艣lamy, 偶e Pa艅stwa dane mog膮 by膰 udost臋pniane przez nas innym podmiotom, jednak偶e tylko i wy艂膮cznie w przypadku, gdy jest to niezb臋dne do zrealizowania przez nas us艂ug (np. przekazanie danych kurierowi aby móg艂 dostarczy膰 paczk臋, aplikacja Messenger, Telegram, Whatsapp w celu komunikowania si臋)

 10. Mo偶emy równie偶 przetwarza膰 Pa艅stwa dane na podstawie wyra偶onej przez Pa艅stwa zgody, jednak偶e wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska,  adresu email, SMS, wiadomo艣膰 w komunikatorach typu messenger. Zgod臋 tak膮 wyra偶aj膮 Pa艅stwo poprzez przekazanie nam sowich danych za po艣rednictwem formularzy elektronicznych znajduj膮cych si臋 na naszej stronie internetowej.

 11. Podkre艣lamy, 偶e Pa艅stwa dane mog膮 by膰 udost臋pniane przez nas innym podmiotom, jednak偶e tylko i wy艂膮cznie w przypadku, gdy jest to niezb臋dne do zrealizowania przez nas us艂ug (np. przekazanie danych kurierowi aby móg艂 dostarczy膰 paczk臋).

 12. Podkre艣lamy, 偶e podanie przez Pa艅stwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak偶e niezb臋dne na potrzeby komunikacji z Pa艅stwem, a w przypadku zdecydowania si臋 na 艣wiadczenie przez nas us艂ug s膮 one równie偶 niezb臋dne w celu zawarcia oraz prawid艂owego wykonania przez nas umowy.

 13. U偶ytkownik jest zobowi膮zany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.

 14. Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych jest warunkiem 艣wiadczenia umowy oraz 艣wiadczenia przez nas us艂ug. W razie niepodania danych osobowych us艂ugi przez nas 艣wiadczone niestety nie b臋d膮 mog艂y by膰 realizowane.

 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest ca艂kowicie dobrowolna i w 偶aden sposób nie wp艂ywa na 艣wiadczenie przez nas us艂ug, jednak w przypadku nie wyra偶enia zgody nie b臋dziemy mogli si臋 z Pa艅stwem skontaktowa膰 ani przesy艂a膰 do Pa艅stwa naszej oferty. 

 16. Pa艅stwa dane osobowe podane w zwi膮zku z umow膮 b臋d膮 przechowywane przez  okres niezb臋dny do prawid艂owego wykonania zawartej umowy, a tak偶e po jej zako艅czeniu ze wzgl臋du na czas przedawnienia.

 17. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane nie krócej ni偶 przez 5 lat ze wzgl臋du na wymogi podatkowe i rachunkowe.

 18. W przypadku wyra偶enia zgody, Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane do dnia cofni臋cia przez Pa艅stwa zgody.

 19. Je偶eli korzystaj膮 Pa艅stwo z us艂ugi elektroniczne, Pa艅stwa dane b臋d膮 przetwarzane przez ca艂y czas trwania us艂ugi oraz do 3 lat od jej zako艅czenia.

 20. Dane osobowe przetwarzamy do momentu cofni臋cia zgody lub wyra偶enia sprzeciwu odno艣nie przetwarzania danych.

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Poni偶ej przedstawiamy Pa艅stwu informacj臋 o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.

 1. Zbieramy dane osobowe swoich u偶ytkowników za pomoc膮 formularzy elektronicznych. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane s膮 w sposób zgodny z przepisami reguluj膮cymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególno艣ci przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych”)

 2. Zbieramy za po艣rednictwem serwisu internetowego nast臋puj膮ce dane osobowe: imi臋, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a tak偶e w uzasadnionych przypadkach kraj pochodzenia, adres korespondencyjny oraz nazw臋 firmy oraz informacje niezb臋dne do dokonania lub zwrotu p艂atno艣ci (przyk艂adowo nr konta bankowego lub nr karty kredytowej/innej karty p艂atniczej)

 3. Pa艅stwa dane osobowe zbierane s膮 na potrzeby:

  • Wykonania zawartej umowy,

  • potwierdzenia dokonania lub zwrotu op艂aty (nr konta bankowego/nr karty p艂atniczej),

  • komunikacji z U偶ytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,

  • wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz wype艂niania innych obowi膮zków prawnych,

  • przesy艂ania informacji marketingowych drog膮 elektroniczn膮 (tj newsletter zawieraj膮cy informacje dotycz膮ce naszych us艂ug),

  • a tak偶e w celach statystycznych.

 

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poni偶ej przedstawiamy Pa艅stwu informacj臋 o tym jak mog膮 Pa艅stwo kontrolowa膰 przetwarzanie przez nas Pa艅stwa danych osobowych. 

 1. Chcemy wyra藕nie podkre艣li膰, 偶e ka偶dy U偶ytkownik naszego serwisu, którego dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

  1. 偶膮dania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,

  2. dost臋pu i wgl膮du do swoich danych, ich uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania,

  3. czasowego lub sta艂ego wstrzymania przetwarzania

  4. 偶膮dania ich przeniesienia b膮d藕 usuni臋cia,

  5. wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania lub te偶 jego ograniczenie,

  6. wycofania wszelkich udzielonych zgód.

Aby skorzysta膰 z któregokolwiek z powy偶szych praw, nale偶y wys艂a膰 email na adres biuro@oskarwhite.com

 1. Po otrzymaniu pro艣by dotycz膮cej zaprzestania przetwarzania, usuni臋cia danych lub ich zmiany, oraz przed wykonaniem danej operacji, dokona potwierdzenia 偶膮dania kontaktuj膮c si臋 z U偶ytkownikiem jednym z dost臋pnych kana艂ów komunikacji. Realizowane zostan膮 tylko operacje potwierdzone (nie dotyczy to us艂ug newsletter, gdzie u偶ytkownik mo偶e bez koniczno艣ci potwierdzenia zrezygnowa膰 z subskrypcji)

 2. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dym czasie za偶膮da膰 zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczno艣膰 ich dalszego przetwarzania.

 

UDOST臉PNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W niniejszym punkcie przedstawiamy Pa艅stwu informacje o tym komu i z jakich powodów powierzamy Pa艅stwa dane osobowe.

 1. Bez wyra藕nej zgody U偶ytkowników, nasza firma nie udost臋pnia danych osobowych firmom czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla w艂asnych celów. Zaznaczamy, 偶e zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi膮zuj膮cych przepisów prawa, w tym w艂a艣ciwym organom wymiaru sprawiedliwo艣ci.

 2. Przekazane nam dane osobowe mog膮 by膰 natomiast powierzone podmiotom trzecim, wspó艂pracuj膮cym z nasz膮 firm膮. W szczególno艣ci s膮 to:

  • dostawcy us艂ug utrzymania i rozwoju  naszego serwisu internetowego

  • dostawcy poczty elektronicznej,

  • firmy 艣wiadcz膮ce us艂ug臋 wysy艂ki informacji elektronicznej (newsletter) w imieniu Administratora,

  • podmioty obs艂ugi klienta

  • podmioty obs艂ugi finansowo-ksi臋gowej.

  • Firmy kurierskie

  • Podmioty po艣rednicz膮ce w p艂atno艣ciach

  • Podmioty oferuj膮ce us艂ugi komunikatorów internetowych np. Messenger, Telegram, Whatsapp)

 3. Podmioty trzecie, o których mowa powy偶ej, na mocy odpowiednich umów, zobowi膮zane s膮 do wykorzystywania powierzonych im danych wy艂膮cznie w celu wskazanym przez nasz膮 firm臋. Podmioty te s膮 tak偶e zobowi膮zane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy

 

COOKIES

 

Poprzez pliki „cookies” nale偶y rozumie膰 dane informatyczne, w szczególno艣ci krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przegl膮dark臋 internetow膮 lub bezpo艣rednio w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej z której pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

 2. tworzenia statystyk, które pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki sposób u偶ytkownicy korzystaj膮 ze Serwisu, co bezpo艣rednio wp艂ywa ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;

 3. utrzymanie sesji u偶ytkownika Serwisu, dzi臋ki której nie musi on na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a lub wykonywa膰 dodatkowych czynno艣ci, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;

 4. okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂ów w sieciach reklamowych, w szczególno艣ci sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta艂e” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” s膮 plikami tymczasowymi, które przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Pliki „sta艂e” przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usuni臋cia przez u偶ytkownika.

 6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plików „cookies”. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegó艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mog膮 wp艂yn膮膰 na niektóre funkcjonalno艣ci dost臋pne w Serwisie.

 

BLOKADA LUB USUNI臉CIE PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pó藕n. zm.), w szczególno艣ci z art.  173 ust. 2 u偶ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost臋pu plików „cookies” do swojego urz膮dzenia ko艅cowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawie艅 (praw) dla tych plików w oknie ustawie艅 swojej przegl膮darki internetowej.

 2. Pozostawienie przez u偶ytkownika niezmienionych ustawie艅 oprogramowania zainstalowanego na urz膮dzeniu ko艅cowym oznacza wyra偶enie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urz膮dzeniu u偶ytkownika.

 

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych czynno艣ciach podejmowanych przez u偶ytkowników podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania Serwisem.

 2. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:

  1. czas nadej艣cia zapytania;

  2. czas wys艂ania odpowiedzi;

  3. nazw臋 stacji u偶ytkownika – identyfikacja realizowana przez protokó艂 HTTP;

  4. informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP;

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik;

  6. informacje o przegl膮darce u偶ytkownika;

  7. informacje o adresie IP u偶ytkownika;

 3. Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.

 4. Dane powy偶sze s膮 wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.

 

WY艁膭CZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI

 

Polityka Prywatno艣ci i Bezpiecze艅stwa nie obejmuje informacji dotycz膮cych us艂ug, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udost臋pnionych ofert w Serwisie w ramach porozumie艅 z innymi podmiotami. Strony trzecie we w艂asnym zakresie i na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 okre艣laj膮 odr臋bne, indywidualne zasady funkcjonowania ich us艂ug, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

bottom of page